Suck UK 小红桶烟灰缸/Fire Bucket Ashtray

  • A+
所属分类:其它

这款一款来自Suck UK的烟灰缸,采用了金属设计,和我们的消防设备类似,标志明显。

其本身也附带沙子,这样作为烟灰缸,也更安全,将烟头直接插在小红桶的沙子里面。

产品信息:

品名:小红桶烟灰缸/Fire Bucket Ashtray

编码:SK ASHFIREBKT1

包装:彩盒

产品材料: 低碳钢

产品尺寸: 100 x 110 x 110 mm

产品净重: 0.150kg


小红桶烟灰缸/Fire Bucket Ashtray
小红桶烟灰缸/Fire Bucket Ashtray
小红桶烟灰缸/Fire Bucket Ashtray
小红桶烟灰缸/Fire Bucket Ashtray
小红桶烟灰缸/Fire Bucket Ashtray

  • 微信小程序
  • weinxin
  • 微信公众号
  • weinxin
鳄鱼湾创意营